વ્યવસ્થાપકો

 
ખેડુત મત વિભાગ ના પ્રતિનીધીઓ
ક્રમ ખેડુત મત વિભાગ ના પ્રતિનીધીઓ હોદો ફોન નં. ગામ ફોટો (ક્લીકકરો)
1 શ્રી વઘાશિયા ડાયાભાઇ વલ્લાભભાઈસદસ્ય શ્રી ૯૦૯૯૩૩૧૩૫૫ આંકોલવાડી
2 શ્રી અજુડીયા ઉકાભાઈ જીવાભાઇસદસ્ય શ્રી ૯૪૨૭૫૭૦૦૬૭ વાડલા
3 શ્રી માથૂકિયા વિઠ્લભાઈ નાથાભાઈસદસ્ય શ્રી ૯૪૨૮૭૦૨૯૭૫ રસુલપરા
4 શ્રી વસાણી રતીભાઈ ગોરધનભાઇસદસ્ય શ્રી ૯૯૦૪૬૫૦૫૨૯ હ્ળમતીયા
5 શ્રી ભંડેરી નરણભાઈ પરસોતમભાઈસદસ્ય શ્રી ૭૬૦૦૩૫૦૫૨૫ મંડોરણા
6 શ્રી સભાડ ભીમશીભાઈ પુનભાઈસદસ્ય શ્રી - ૯૯૨૪૦૨૬૬૪ ગુદ્ર્ણ
7 શ્રી ડોબરિયા વજુભાઈ સમજુભાઈસદસ્ય શ્રી ૯૪૨૬૪૬૫૩૫૫ તલાલા
8 શ્રી ત્રાબડિયા પ્રભુદાસભાઈ ભાણજીભાઈસદસ્ય શ્રી ૯૪૨૮૭૦૬૧૧૦ તાલાલા
 
વેપારી મત વિભાગ ના પ્રતિનીધીઓ
ક્રમ વેપારી મત વિભાગ ના પ્રતિનીધીઓ હોદો ફોન નં. ગામ ફોટો (ક્લીકકરો)
1 શ્રી મકવાણા ભરતભાઈ નરશીભાઇસદસ્ય શ્રી ૯૪૨૬૯૩૬૬૫૭ તાલાલા
2 શ્રી ગોંડેચા ચંન્દ્રાકાન્તભાઈ છત્રભુજભાઈસદસ્ય શ્રી ૯૪૨૬૪૪૦૩૭૭ તાલાલા
3 શ્રી પરમાર મનસુખભાઇ દેવાભાઇસદસ્ય શ્રી ૯૮૭૯૧૮૨૭૩૦ તાલાલા
4 કપુરીયા ભીમજીભાઇ મુલજીભાઈ ચેરમેનશ્રી ૯૪૨૬૯૪૫૮૫૧ તાલાલા
 
ખરીદ - વેચાણ મંડળી મત વિભાગ ના પ્રતિનીધીઓ
ક્રમ ખરીદ - વેચાણ મંડળી ના પ્રતિનીધીઓ હોદો ફોન નં. ગામ ફોટો (ક્લીકકરો)
1 શ્રી કિરીટભાઇ પટેલચેરમેન શ્રી 925035069 રાતીધાર
2 શ્રી ભાલોડિયા હરસુખભાઇ ઘેલાભાઇ સભ્ય શ્રી 9825532136
 
સ્થાનિક સંસ્થાઓનો મત વિભાગ ના પ્રતિનીધીઓ
ક્રમ સ્થાનિક સંસ્થાઓ ના પ્રતિનીધીઓ હોદો ફોન નં. ગામ ફોટો (ક્લીકકરો)
1 શ્રી હિરપરા ભૂપેન્દ્રભાઇ ઓધવજીભાઈસભ્ય શ્રી ૯૯૨૫૪૪૦૦૧ તાલાલા
 
સરકારશ્રી ના પ્રતિનીધીઓ
ક્રમ સરકારશ્રી ના પ્રતિનીધીઓ હોદો ફોન નં. ગામ ફોટો (ક્લીકકરો)
1 સહકારી અધિકારી (બજાર ) લગતસદસ્ય ૯૮૨૫૯૨૦૫૯૭ જુનાગઢ
2 મદદનીશ ખેતીનિયામક સાહેબસદસ્ય વેરાવળ
 
કર્મચારીના નામો
ક્રમ કર્મચારીનું નામ હોદો ફોન નં. ગામ ફોટો (ક્લીક કરો)
1 શ્રી એચ.એચ. જારસાણિયાસેક્રેટરી ૯૯૨૫૦૨૨૬૮૪ તાલાલા (ગીર)
2 શ્રી આર. એલ. ડાંડઇન્સપેક્ટર ૯૯૭૮૭૧૩૪૦૩ તાલાલા (ગીર)
3 શ્રી આર. જી. સાવલિયાક્લાર્ક ૯૮૭૯૦૬૫૪૫૮ તાલાલા (ગીર)
4 શ્રી જી. એ. વાદીપટાવાળા ૯૪૨૮૬૨૪૨૭૪ ભીમદેવળ
5 શ્રી એ. આર. જોષીગેટ ક્લાર્ક ૯૭૨૩૭૦૪૬૮૯ તાલાલા (ગીર)