APMC NEWS
ખેડુતના ભાગ્યમાં કાયમ આવતી સાલ પૈસાદાર થવાનું લખેલુ છે. મહેનત એ ભવિષ્ય્ ની મહામુલી મુડી છે.
 
 

વેપારી નુ નામ અને સરનામા

ક્રમ કમીશન એજન્ટનુ નામ સરનામું મોબાઇલ નંબર દુકાન નંબર
પટેલ બચુભાઇ મેઘજીભાઇ તાલાલા ૯૮૨૫૨૧૮૩૯૭ "એ"ટાઇપ દુકાન નં.૩૯
ભાગ્યોદય મેંગો સપ્લાયર્સ      “ ૯૮૭૯૧૮૨૭૩૦ "એ"ટાઇપ દુકાન નં.૪૩
કીશાન મેંગો સપ્લાયર્સ      “ ૯૪૨૭૫૬૯૩૫૯ "એ"ટાઇપ દુકાન નં.૧૨
અર્જુન મેંગો સપ્લાયર્સ     “ ૯૯૭૯૦૭૯૦૭૬ "એ"ટાઇપ દુકાન નં.૧૦
રામદુત મેંગો સપ્લાયર્સ     “ ૯૪૨૬૯૬૩૯૯૩ "એ"ટાઇપ દુકાન નં.૧૫
ભોલેબાબા મેંગો સપ્લાયર્સ તાલાલા ૯૪૨૬૯૬૩૭૮૫ "એ"ટાઇપ દુકાનં.૧
ઉમિયા મેંગો સપ્લાયર્સ તાલાલા ૯૪૨૬૯૬૩૭૯૩ "એ"ટાઇપ દુકાન નં.૨૭