APMC NEWS
ખેડુતના ભાગ્યમાં કાયમ આવતી સાલ પૈસાદાર થવાનું લખેલુ છે. મહેનત એ ભવિષ્ય્ ની મહામુલી મુડી છે.
 
 

બજારધારા ના ગામોની યાદી

તાલાલા (ગીર) બજાર વિસ્તાર તાલાલા તલુકાનો ૪૯ ગામડાઓનો તેમજ ૨૦ ટકા શેરડી અને અન્ય ૧૦ ટકા મા શાકભાજી અને અન્ય પાકોનુ વાવેતર છે.
ક્રમ ગામડાનું નામ ક્રમ ગામડાનું નામ
તાલાળા ૨૬ ગુંદરણ
ઘુંસીયા ૨૭ સુરવા
રમળેચી ૨૮ જશાપુર
ગલીયાવડ ૨૯ રસુલપરા
વીરપુર ૩૦ મોરૂકા
સેમરવાવ ૩૧ બામણાસા
ઉમરેઠી ૩૨ વાડલા
ધણેજ(બાકુલા) ૩૩ મંડોરણા
પીપળવા ૩૪ રામપરા
૧૦ ધ્રામણવા ૩૫ જાવંત્રી
૧૧ આંબળાશ ૩૬ રાયડી
૧૨ માલજીંજવા ૩૭ પીખોર
૧૩ ચિત્રોડ ૩૮ સેમળીયા
૧૪ સાંગોદ્રા ૩૯ જમાલપરા
૧૫ બોરવાવ ૪૦ જશાધાર
૧૬ ભોજદે ૪૧ અનીડા
૧૭ ધાવા ૪૨ ભીમદેવળ
૧૮ ચિત્રાવડ ૪૩. રાતીધાર
૧૯ વડાળા ૪૪. ગાભા
૨૦ સાસણ ૪૫ લુશાળા
૨૧ હરીપુર ૪૬ વિઠ્ઠલપુર
૨૨ ખીરધાર ૪૭ ભાલછેલ
૨૩ આંકોલવાડી ૪૮ હિરણવેલ
૨૪ હડમતીયા ૪૯ જેપુર
૨૫ માધુપુર